+38 (068) 670 09-60

 • Українська
 • English
 • Deutsch
 • Italiano

Громадська організація
"Центральний Антикорупційний комітет"

Про комітет

Громадська організація «Центральний антикорупційний комітет» — добровільна, незалежна, самоврядна організація, що об’єднує на добровільних засадах та на підставі спільності інтересів фізичних осіб, що поділяють мету і завдання організації.

Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об єднання громадян”, іншим законодавством України.

Організація діє на засадах:

 • добровільності
 • колективізму
 • рівноправності її членів
 • самоврядування
 • відкритості
 • законності
 • гласності
 • Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

Організація взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, об єднаннями громадян, партіями та громадськими організаціями, а також з міжнародними організаціями, установами та органами іноземних держав, що сприяють її діяльності та розвитку.

Метою діяльності Організації є сприяння правоохоронним органам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування в боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, а також задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

Завданням Організації є:

 • сприяння правоохоронним органам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування в боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Україні:
 • сприяння захисту громадян від протиправних посягань
 • охороні їх прав
 • свобод та законних інтересів;
 • сприяння підвищенню в суспільстві рівня поваги до закону і правопорядку:
 • аналіз чинного законодавства України з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю
 • сприяння формуванню демократичної правової держави
 • захист законних прав та інтересів членів Організації
 • обмін професійним досвідом між членами Організації;
 • сприяння розвитку партнерства і співробітництва між правоохоронними органами
 • іншими органами влади, суб’єктами господарювання та фізичними особами
 • спрямованих на сприяння боротьбі з корупцією та організованою злочинністю:
 • підвищення ролі й авторитету правоохоронних органів України в суспільстві
 • участь у координації та методичному забезпеченні роботи по підвищенню рівня
 • юридичної освіти населення, спрямованого на протидію корупції та організованій
 • злочинності;
 • сприяння поширенню відомостей стосовно питань інформаційної безпеки, координація зусиль членів Організації щодо спільної з правоохоронними органами діяльності \ сфері забезпечення інформаційної безпеки та реалізації відповідної діяльності:
 • співробітництво з установами та організаціями, метою діяльності яких є боротьба з корупцією та організованою, злочинністю
 • сприяння підвищенню престижу професії правоохоронців, створенні належних умов для активної професійної і громадської діяльності працівників правоохоронних органів:
 • внесення пропозицій, що випливають з діяльності Організації, до органів влади і управління.

Для виконання завдань Організація в установленому порядку має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах
 • звертатись до суду із заявами про захист прав, свобод, та інтересів своїх членів
 • браги участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні
 • здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку встановленому законодавством України
 • створювати та брати участь у діяльності благодійних фондів
 • укладати від свого імені угоди, контракти з державними, комунальними, приватними та іншими підприємствами, організаціями і громадянами України та інших держав
 • брати та надавати в оренду приміщення, будинки, споруди, транспортні засоби, інше рухоме та нерухоме майно
 • самостійно витрачати кошти, зараховані на власні рахунки в банках, га розпоряджатись майном
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань
 • в порядку передбаченому чинним законодавством України, одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій (установ) незалежно від форми власності, інформацію, необхідну для досягнення статутних цілей та завдань
 • сприяти проведенню громадської експертизу проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції відповідним державним органам для врахування
 • в ході реформування Збройних Сил України, інших складових воєнної організації та правоохоронних органів держави
 • брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях з питань діяльності і реформування Збройних Сил України, інших ланок воєнної організації та правоохоронних органів держави, проблем правового і соціального захисту військовослужбовців, членів їх сімей
 • в порядку передбаченому чинним законодавством України. направляли своїх спостерігачів для участі у виборах народних депутатів України
 • вносити пропозиції до органів влади і управління
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі
 • засновувати засоби масової інформації.